1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22,poz. 271 z późn.zm.) Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni od otrzymania towaru. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak, niż w terminie czternastu dni. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
  2.  Zwracany towar należy odesłać na adres:Pro-Lifes Bożena Pasławska
    ul. Zielona 8
    46-022 Luboszyce

    z dopiskiem „zwrot towaru” wraz z podpisanym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.

  3. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.
  4. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot uiszczonej przez Klienta ceny towaru zostanie dokonany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Call Now Button